PROMETNA ŠKOLA RIJEKA II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA – PRIHODI za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

<$MG_PREDMET>

Oznaka

Ostvarenje preth. god. (1)

Izvorni plan (2.)

Tekući plan (3.)

Ostvarenje (4.)

Indeks 4./1. (5.)

Indeks 4./3. (6.)

SVEUKUPNO

2.997.698,98

7.004.687,50

3.253.759,24

108,54

46,45

1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE

2.997.698,98

7.004.687,50

3.253.759,24

108,54

46,45

Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

2.997.698,98

7.004.687,50

3.253.759,24

108,54

46,45

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

25.000,00

Izvor: 1111 Prihodi od zajedničkih prihoda

25.000,00

P6711116 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

25.000,00

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

178.525,31

120.100,00

45.572,49

25,53

37,95

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi

178.525,31

120.100,00

45.572,49

25,53

37,95

V1413208 64132; Kamate na depozite po viđenju

15,96

100,00

2,24

14,04

2,24

V1615107 66151; Prihodi od pruženih usluga

158.902,00

100.000,00

45.460,00

28,61

45,46

V1831102 68311; Ostali prihodi

19.607,35

20.000,00

110,25

0,56

0,55

Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

10.000,00

Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi

10.000,00

V1526903 65269; Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima

10.000,00

Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ

466.000,00

Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ

466.000,00

P6711117 67111; Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

466.000,00

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici

2.818.488,99

6.309.405,50

3.148.222,92

111,70

49,90

Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi

2.818.488,99

6.309.405,50

3.148.222,92

111,70

49,90

V1361204 63612; Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S

2.818.488,99

6.282.405,50

3.148.222,92

111,70

50,11

V1362202 63622; Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S

27.000,00

Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici

64.182,00

59.963,83

93,43

Izvor: 5251 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici

64.182,00

59.963,83

93,43

V1381121 63811; Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

64.182,00

59.963,83

93,43

Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici

684,68

10.000,00

Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i uč. domovi

684,68

10.000,00

V1211902 72119; Ostali stambeni objekti

684,68

V1526703 65267; Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete

10.000,00