PROMETNA ŠKOLA RIJEKA II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA – RASHODI za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

<$MG_PREDMET>

Oznaka

Ostvarenje preth. god. (1)

Izvorni plan (2.)

Tekući plan (3.)

Ostvarenje (4.)

Indeks 4./1. (5.)

Indeks 4./3. (6.)

SVEUKUPNO

3.390.629,81

7.253.599,40

3.695.803,78

109,00

50,95

1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE

3.390.629,81

7.253.599,40

3.695.803,78

109,00

50,95

Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

3.390.629,81

7.253.599,40

3.695.803,78

109,00

50,95

Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje

3.154.003,72

6.785.505,50

3.330.725,03

105,60

49,09

A 550101 Osiguravanje uvjeta rada

3.149.222,47

6.785.505,50

3.330.725,03

105,76

49,09

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

8.796,30

10.100,00

939,44

10,68

9,30

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi

8.796,30

10.100,00

939,44

10,68

9,30

V55010113 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza

5.000,00

V55010114 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8.749,75

5.000,00

880,00

10,06

17,60

V55010127 3433; Zatezne kamate

46,55

100,00

59,44

127,69

59,44

Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

10.000,00

Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi

10.000,00

V55010142 3211; Službena putovanja

10.000,00

Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ

257.574,18

466.000,00

246.934,26

95,87

52,99

Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ

257.574,18

466.000,00

246.934,26

95,87

52,99

550101101 3225; Sitni inventar i auto gume

6.498,14

3.000,00

699,00

10,76

23,30

550101105 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza

3.770,69

10.200,00

4.180,52

110,87

40,99

550101107 3232; Usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila

30.599,57

24.000,00

19.282,90

63,02

80,35

550101109 3232; Usluge tekućeg održavanja-hitne neplanirane intervencije na objektima, oprema dokovanje školskog odbora-stvarni trošak

10.206,25

550101114 3234; Komunalne usluge

2.627,45

7.312,00

2.248,78

85,59

30,75

550101115 3234; Komunalne usluge-iznošenje i odvoz smeća-stvarni trošak

25.316,53

56.328,36

23.470,15

92,71

41,67

550101116 3234; Komunalne usluge-ostale komunalne usluge-stvarni trošak

15.370,38

30.740,76

15.370,38

100,00

50,00

550101121 3235; Zakupnine i najamnine-stvarni trošak

10.970,35

26.300,00

11.720,17

106,83

44,56

550101122 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge

8.640,00

640,00

7,41

550101124 3237; Intelektualne i osobne usluge

300,00

550101128 3238; Računalne usluge

7.349,04

17.000,00

4.476,57

60,91

26,33

550101130 3239; Ostale usluge

7.041,00

6.675,91

6.910,57

98,15

103,52

550101132 3292; Premije osiguranja

7.052,54

9.202,19

9.201,29

130,47

99,99

550101133 3292; Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike

2.600,78

550101140 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.662,70

8.000,00

3.585,45

134,65

44,82

55010182 3211; Službena putovanja

8.489,13

12.000,00

17.765,86

209,28

148,05

55010184 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- stvarni trošak

36.509,32

127.000,00

58.758,08

160,94

46,27

55010186 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika

2.075,00

3.000,00

5.150,00

248,19

171,67

55010189 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

28.567,70

24.000,00

20.858,16

73,01

86,91

55010193 3223; Energija- električna energija- stvarni trošak

16.708,17

37.000,00

16.266,74

97,36

43,96

55010195 3223; Energija- motorni benzin i dizelsko gorivo- stvarni trošak

20.909,99

49.000,00

23.262,37

111,25

47,47

55010199 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

14.850,23

4.000,00

2.787,27

18,77

69,68

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici

2.882.851,99

6.289.405,50

3.082.851,33

106,94

49,02

Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi

2.882.851,99

6.289.405,50

3.082.851,33

106,94

49,02

V550101161 3433; Zatezne kamate

57.000,00

V550101164 3111; Plaće za redovan rad

2.400.145,47

5.017.713,31

2.558.628,58

106,60

50,99

V550101168 3121; Ostali rashodi za zaposlene

76.511,42

230.000,00

80.079,33

104,66

34,82

V550101171 3295; Pristojbe i naknade

5.062,50

26.162,50

5.566,50

109,96

21,28

V550101172 3296; Troškovi sudskih postupaka

55.000,00

4.640,00

8,44

V550101179 4241; Knjige

7.000,00

141,43

2,02

V550101354 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge

5.243,00

5.243,00

100,00

V55010176 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

397.813,96

864.095,56

422.833,95

106,29

48,93

V55010177 3133; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3.191,13

V55010178 3211; Službena putovanja

8.000,00

2.352,00

29,40

V55010181 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000,00

V55010182 3222; Materijal i sirovine

2.000,00

V55010185 3225; Sitni inventar i auto gume

2.000,00

V55010188 3237; Intelektualne i osobne usluge

3.318,64

3.366,54

101,44

V55010192 3293; Reprezentacija

2.000,00

Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici

10.000,00

Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i uč. domovi

10.000,00

V550101107 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

10.000,00

K 550103 Opremanje ustanova školstva

4.781,25

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

4.781,25

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi

4.781,25

V55010312 4223; Oprema za održavanje i zaštitu

4.781,25

Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava

236.626,09

438.093,90

365.078,75

154,29

83,33

A 550203 Programi školskog kurikuluma

4.349,43

17.000,00

17.000,00

390,86

100,00

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

4.349,43

17.000,00

17.000,00

390,86

100,00

55020302 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

4.349,43

12.000,00

12.000,00

275,90

100,00

55020304 3239; Ostale usluge

5.000,00

5.000,00

100,00

A 550206 Obrazovanje odraslih

105.438,56

100.000,00

39.471,66

37,44

39,47

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

105.438,56

100.000,00

39.471,66

37,44

39,47

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi

105.438,56

100.000,00

39.471,66

37,44

39,47

V55020601 3113; Plaće za prekovremeni rad

59.291,69

42.918,45

25.823,22

43,55

60,17

V55020604 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

9.783,13

7.081,55

4.260,85

43,55

60,17

V55020606 3211; Službena putovanja

4.308,00

1.000,00

V55020608 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika

942,00

4.000,00

V55020610 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

6.800,23

1.000,00

3.454,49

50,80

345,45

V55020612 3223; Energija

524,27

1.000,00

507,23

96,75

50,72

V55020613 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

2.579,03

1.000,00

36,26

1,41

3,63

V55020614 3225; Sitni inventar i auto gume

1.579,15

10.000,00

79,00

5,00

0,79

V55020616 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza

83,90

1.000,00

56,10

66,87

5,61

V55020617 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6.988,86

1.000,00

V55020618 3233; Usluge promidžbe i informiranja

700,00

10.000,00

350,00

50,00

3,50

V55020620 3235; Zakupnine i najamnine

5.200,00

V55020622 3237; Intelektualne i osobne usluge

500,00

500,00

V55020626 3293; Reprezentacija

3.202,03

3.000,00

2.038,01

63,65

67,93

V55020627 3294; Članarine i norme

250,00

500,00

150,00

60,00

30,00

V55020628 3295; Pristojbe i naknade

10,00

V55020629 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

307,50

V55020638 3239; Ostale usluge

2.691,27

2.400,00

89,18

V55020654 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5,00

1.000,00

9,00

180,00

0,90

V55020658 4223; Oprema za održavanje i zaštitu

15.000,00

T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi

120.838,10

313.093,90

300.607,09

248,77

96,01

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici

120.838,10

Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi

120.838,10

V55020702 3211; Službena putovanja

33.747,07

V55020715 3292; Premije osiguranja

3.002,58

V55020719 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

78.588,45

V55020771 3238; Računalne usluge

5.500,00

Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici

64.182,00

55.846,95

87,01

Izvor: 5251 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici

64.182,00

55.846,95

87,01

V550207101 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

22.182,00

V550207126 3233; Usluge promidžbe i informiranja

10.000,00

V55020793 3211; Službena putovanja

6.000,00

29.946,95

499,12

V55020796 3237; Intelektualne i osobne usluge

26.000,00

25.900,00

99,62

Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici

248.911,90

244.760,14

98,33

Izvor: 5852 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici

248.911,90

244.760,14

98,33

V550207112 3292; Premije osiguranja

9.000,00

8.282,40

92,03

V55020782 3211; Službena putovanja

43.000,00

18.861,34

43,86

V55020788 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

196.911,90

217.616,40

110,51

A 550216 Program "Zdravlje i higijena"

6.000,00

8.000,00

8.000,00

133,33

100,00

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

6.000,00

8.000,00

8.000,00

133,33

100,00

55021601 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

6.000,00

7.000,00

7.000,00

116,67

100,00

55021607 3722; Naknade građanima i kućanstvima u naravi

1.000,00

1.000,00

100,00

Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu

30.000,00

K 550401 Opremanje ustanova školstva

30.000,00

Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

10.000,00

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi

10.000,00

V55040101 4221; Uredska oprema i namještaj

10.000,00

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici

20.000,00

Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi

20.000,00

V55040132 4221; Uredska oprema i namještaj

12.000,00

V55040136 4225; Instrumenti, uređaji i strojevi

8.000,00