U suvremenoj nastavi nude nam se različiti vizualni oblici predstavljanja sadržaja. Da bi nastavni sat učenicima bio zanimljiv, osim česte primjene aktivnosti, valja rabiti one načine prezentacije koje učenici preferiraju i u kojima mogu dati svoj autorski potpis nastavnome satu.

U tome kontekstu dobro je pružiti učenicima priliku da demonstriraju svoje uratke na način koji je njima zanimljiv. Među mnogobrojnim alatima izdvojila bih Coggle. Korištenje grafičkih mapa u nastavi s njime postaje jednostavnije jer učenici mogu svoje mape međusobno podijeliti, a u vrijeme nastave na daljinu, Coggle grafičke mape mogu biti važan alat u realizaciji nastavnoga sata.

Budući da se učenici rado služe audiovizualnim zapisima, voljni su ih i podijeliti. Pri tome nam mogu poslužiti najjednostavnije aplikacije poput Messengera ili Vibera koje većina učenika svakodnevno koristi na mobitelima ili računalima.

U odabranom se primjeru ponavljaju vrste riječi.

Nastavna jedinica: Vrste riječi

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI NA RAZINI PREDMETNOG KURIKULUMA

A.3.5. Učenik primjenjuje znanja o morfološkim obilježjima riječi pri oblikovanju teksta.

Razrada odgojno-obrazovnih ishoda na razini aktivnosti:

 • navodi osnovna obilježja jezikoslovnih pojmova: Vrste riječi – imenice, zamjenice, pridjevi, glagoli, brojevi, prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici, čestice
 • svrstava jezične primjere u pripadajuću jezičnu kategoriju promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi
 • primjenjuje točne jezične oblike u kontekstu

Očekivanja međupredmetnih tema:

A.4/5.2. (2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema) Učenik se koristi različitim strategijama učenja i samostalno ih primjenjuje u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja.

B.4/5.2. (2. Praćenje) Učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja

B.4/5.4. (4. Samovrednovanje/samoprocjena) Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje.

D.4/5.2. (2. Suradnja s drugima)Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Aktivnosti učenika kojima se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi i očekivanja međupredmetnih tema:

 • uvježbava određivanje gramatičkih kategorija imenicama rješavajući zadatke na nastavnom listiću
 • služi se grafičkim prikazima i organizatorima za uspješno učenje
 • ponovno čita zadatke, pregledava ono što je dosad napravio
 • otkriva i ispravlja pogreške pri rješavanju zadataka
 • prati i usmjerava proces učenja
 • procjenjuje ostvaren napredak u učenju
 • surađuje s drugima

Uvodni dio – 10 minuta

Na početku nastavnog sata učenike kroz Coggle grafičku mapu vodi učenica koja ju je izradila, Magdalena Tuvaljević.

Središnji dio – 30 minuta

Učenici rješavaju nastavni listić i provjeravaju svoja rješenja. Provode samovrednovanje (vrednovanje kao učenje).

Nastavni listić

U tablicu najprije napiši promjenjive i nepromjenjive vrste riječi, a zatim riječi iz teksta ispiši pod odgovarajuću vrstu.

Predviđeno vrijeme rada je 15 minuta.

Goran Bare i Plaćenici: Gdje je nestao čovjek?

(dio pjesme)

Gdje je nestao čovjek?

Gdje se skrivao?

Iz vagona godina

na tračnice ispao.

Gleda gdje su znakovi,

kojim putem krenuti?

Može li tko reći

gdje je put ka sreći?

Samo živi, samo budi,

svi odgovori doći će sami.

Samo stoj na svjetlu

i doći će kraj tami.

Kakva je to istina,

kad s druge strane je laž,

izvrnute vrijednosti,

strah, samo strah,

neostvareni snovi.

Radiš ono što ne voliš,

ali mogu ti reći

gdje je put ka sreći.

Riječi koje se ponavljaju ne moraš iznova  uvrštavati u tablicu.

Nakon 15 minuta učenici provjeravaju svoj rad prema sljedećim rješenjima.

Završni dio sata – 5 minuta

U zadanom tekstu nema uzvika. Poigrajte se tekstom tako da umetnete uzvike: hej, ah, jao na ona mjesta gdje biste ih uvrstili u vašem svakodnevnom govoru. Možete predstaviti rezultate svoga rada audio ili video zapisom.

Nakon što učenici završe rad, provjerit će ga prema rješenjima:

Imenice: čovjek, vagona, godina, tračnice, znakovi, putem, put, sreći,  odgovori, vjetru, kraj, tami, istina, strane, laž, vrijednosti, strah, snovi

Zamjenice: se, kojim, tko, svi, kakva, to, ono, što, ti

Pridjevi: izgubljene, neostvareni

Glagoli: je nestao, skrivao, ispao, gleda, su, krenuti, može, reći, živi, budi, doći će, stoj, radiš, voliš, mogu

Brojevi: druge

Prilozi: gdje, sami, kad

Prijedlozi: iz, na, ka, na, s

Uzvici:

Veznici: samo, i, ali

Čestice: li, ne

Vrednujte svoj rad prema  sljedećem kriteriju:

 • do 3 pogreške – odličan
 • do 6 pogrešaka – vrlo dobar
 • do 9 pogrešaka – dobar
 • do 12 pogrešaka – dovoljan

Pripremila: Edita Poszer, prof. savjetnik