Ludizam Ki je, ki ni, ja gren

Projekt „Ki je, ki ni, ja gren…“ nastavak je prethodnih projekata „Šta da? i „Rečki organeti“, a odvija se u školskoj učeničkoj radionici „Ludizam“ s ciljem razvijanja interesa za zavičajne književne tekstove bez obzira na jezik na kojem su nastali, s ciljem razvijanja kulture čitanja, govorenja i pisanja te kreativnog izražavanja i interpretacije tekstova po vlastitom izboru.

Detalji projekta

VODITELJICA

Edita Poszer, prof. savjetnik