Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16), Prometna škola

OBJAVLJUJE INFORMACIJU O UPISU U PROGRAME OBRAZOVANJA ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE

za školsku godinu 2022./2023.

Programi koje je moguće upisati:

  • Tehničar cestovnog prometa
  • Tehničar za poštanske i financijske usluge

Uvjeti upisa:

  • završeno trogodišnje obrazovanje u obrazovnom sektoru Promet i logistika i
  • prosjek ocjena svih razreda prethodno završenog obrazovanja najmanje 3,5 zaokruženo na dvije decimale.

Učenik može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka trogodišnjega obrazovnog programa. Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće Prometne škole.

Pisani zahtjev Školi za nastavak obrazovanja može podnijeti učenik ili roditelj/skrbnik malodobnog učenika do 5. srpnja 2022. godine. Podnositelj zahtjeva obavezan je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžba kao i svjedodžbe o završnom radu.

Škola će o zahtjevu za nastavkom obrazovanja odlučiti rješenjem.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

U Rijeci 15. lipnja 2022.

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu: Alen Panić, struč. spec. ing. traff.