KLASA: 003-01/24-01/08

URBROJ: 2170-56/024-03-84

Rijeka, 28. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (Narodne novine broj 8/16 i 126/21), Prometna škola u Rijeci objavljuje

POZIV

na stjecanje više razine kvalifikacije

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 126/21) Prometna škola, Rijeka (u daljnjem tekstu Škola) objavljuje program obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije:

  • TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

Pozivaju se učenici odnosno roditelji ili skrbnici malodobnih učenika da do 5. srpnja 2024. podnesu Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji su obvezni priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju. O podnesenom pisanom zahtjevu za nastavkom obrazovanja Škola odlučuje rješenjem.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje. Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Iznimno, obrazovanje može nastaviti i učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi manje od 3,50 zaokruženo na dvije decimale, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće škole.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće. Ovisno o broju utvrđenih razlikovnih i/ili dopunskih ispita, učenik se može odmah integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje ili tijekom prve školske godine polagati samo razlikovne i/ili dopunske ispite te se u drugoj školskoj godini integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.

Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika. Učenik može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka niže razine srednjega obrazovanja odnosno od završetka trogodišnjega obrazovnog programa.

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16) nalazi se na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_8_179.html , a Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 126/21) na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_126_2143.html                                                                                                              

Za sve informacije i upite vezane uz nastavak obrazovanja možete kontaktirati Prometnu školu na broj 095 318 0234.

Ravnateljica:

                                                                                                                              Mira Žepina, dipl. oec., prof. savjetnik